Polityka prywatności

Informacje ogólne

Strona internetowa www.krolprania.pl w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Korzystając ze strony www.krolprania.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.

Europe Distribution Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polna 8, 55-114, Kryniczno, (KRS: 0000497265, NIP: 9151792044, REGON: 022349270) jako właściciel strony www.krolprania.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników strony www.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Europe Distribution Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polna 8, 55-114 Kryniczno, (KRS: 0000497265, NIP: 9151792044, REGON: 022349270) (dalej Europe Distribution Group).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W sprawach danych osobowych napisz do nas:

Inspektorem ochrony danych w Europe Distribution Group Sp. z o.o. jest Pani Kinga Cieślak.

Adres e-mail: k.cieslak@europedg.pl.

Adres pocztowy: Europe Distribution Sp. z o.o., ul. Polna 8, 55-114 Kryniczno.

Skąd mamy Twoje dane i dlaczego je przetwarzamy?

Otrzymaliśmy je od Ciebie za sprawą przesłanego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.krolprania.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Europe Distribution Group?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do odpowiedzi na korespondencję, którą do nas wysłałeś:

 • rejestrowania i przetwarzania Twoich wiadomości,
 • umożliwienia Ci otrzymania pomocy technicznej związanej z Twoim zapytaniem,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. poprzez formularz kontaktowy).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Europe Distribution Group, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. częstotliwość obecności na stronie www, przeglądanych artykułów itp.,
 • kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • przeprowadzenia badań i zautomatyzowanych analiz między innymi pod kątem funkcjonalności strony www,
 • przeprowadzania zautomatyzowanych analiz marketingowych (profilowanie danych),
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, niezbędnych do wysłania wiadomości na stronie www.krolprania.pl:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • telefon,
 • adres korespondencyjny.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wysłać zapytania na stronie www.krolprania.pl.

Jakie masz uprawnienia wobec Europe Distribution Group w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • sprostowania danych,
 • bycia zapomnianym,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu,
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Europe Distribution Group; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie?

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług , w tym w szczególności:

 • podmiotowi świadczącego na naszą rzecz usługi hostingowi,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi wysyłania wiadomości SMS / Email,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi marketingowe,
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz administrację techniczną strony www.

Twoje dane mogą być także udostępniane organom państwowym na mocy przepisów prawa.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas wskazany w tym dokumencie w celach:

 • odpowiedzi na Twoje zapytania, wysłane za pośrednictwem strony www.krolprania.pl,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania od Ciebie wiadomości. Dane te przechowujemy w celu zapewnienia ciągłości korespondencji.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązujący w Regulaminie lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Europe Distribution Group zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych?

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Europe Distribution Group.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kontakt

Europe Distribution Sp. z o.o., ul. Polna 8, 55-114, Kryniczno. email: info@edg.pl.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt k.cieslak@europedg.pl lub listownie na adres Europe Distribution Sp. z o.o., ul. Polna 8, 55-114, Kryniczno.